ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะสร้างไร่เกษตรอินทรีย์ขึ้นมา หลายครั้งที่ล้มลุกลองผิดลองถูกและท้อถอย แต่ด้วยใจรักและความรู้สึกว่าต้องทำให้สำเร็จ วันนี้จึง

มีสมุยกรีนฟาร์มเมอร์ส

เราคิดค้นหานวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่ ให้สามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับสภาวะของ ดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไป.

เพราะการเปรี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก การทำกสิกรรมเกษตรต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ถ้ายึดเอาหลักตำราเดิมๆ จะมีปัญหาตามมา

และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ได้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

         ดังนั้นปัจจัยสำคัญของการแก้ปัญหา เราจึงหาวิธีการที่จะให้การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ให้ปลอดภัยสามารถเจริญเติบโตและแข็งแรง พึ่งพา

อาศัยต่อกัน อย่างสร้างสรรต์ ในธรรมชาติที่เกิดขึ้น