โควิด-19ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันต้องปรับตัว การพึ่งพาตนเองให้ได้ จะทำให้อยู่อย่างมีความสุข

รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน 

ไม่ยึดติดกับแบรนด์สินค้าหรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ แต่ต้องทำไปตามความเป็นจริง เพราะทุกอย่างในโลกนี้อาจจะมีการปลอมแปลงได้หมดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ผลิต จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นที่มั่นคง จะช่วยเสริมเติมเต็มชีวิตให้เป็นความสุขที่สมบูรณ์

 

 

 

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

 

ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเล็กๆบนเกาะสมุย เริ่มกิจการเมื่อปี2535. 

ต่อมาในปี2561ได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท สมุย กรีน ฟาร์มเมอร์ จำกัด.

 

ปลูกผักอินทรีย์

‘อาหารออร์แกนิก อาหารทางเลือก’ 

รอบตัวมีแต่มลภาวะทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ความเครียดอยู่แล้ว การกินอาหารก็จะกลายเป็นยาบำบัดอย่างหนึ่ง  เป็นที่ทราบกันดีว่า อาหารที่เรารับประทานทุกวันนี้ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า อาหารบางชนิด ก็เกิดโทษอย่างที่ เราคาดไม่ถึง

นวัตกรรมอาหารประเภท เกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก นั้นได้เข้ามาแทรกซึมในการเลือกอาหารของคนในวันนี้ และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของวิถีชีวิตผู้คนในอนาคต

ไม่ได้เป็นเพียงกระแสความนิยมหรือแฟชั่นการเลือกรับประทานอาหาร แต่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ดีกว่าการเสียเงินรักษาความเจ็บป่วยของตัวเองในอนาคต

คุณธรรมที่สำคัญในการทำงานและการบริหารจัดการฟาร์ม

  • ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นเเก่ตัว ไม่คดโกง เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเเละความไม่มักง่าย บริการในราคาที่เป็นธรรม ไม่กักตุนสินค้า ไม่ปลอมปน เเละไม่โกงตาชั่ง โดยยึดถือสุภาษิตที่ว่า "ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน"ซึ่งเป็นหลักการในการทำงาน
  • ความรับผิดชอบ ไก่สดจากฟาร์มต้องปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม เรายินดีรับผิดและยอมรับคำเเนะจากผู้บริโภตตลอดมา
  • ความขยัน อดทน ทำงานอย่างสม่ำเสมอเเละต่อเนื่องกันได้ งานที่มีอุปสรรคเเละปัญหาที่ยุ่งยากเเละซับซ้อน ก็สำเร็จลงได้

            เราจัดการสิ่งตกค้างจากฟาร์ม หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึง  เสียง กลิ่น  หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น มาตลอดตั้งแต่ปี 2535จนถึงวันนี้