คุณธรรมที่สำคัญในการทำงานและการบริหารจัดการฟาร์ม

  • ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นเเก่ตัว ไม่คดโกง เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเเละความไม่มักง่าย บริการในราคาที่เป็นธรรม ไม่กักตุนสินค้า ไม่ปลอมปน เเละไม่โกงตาชั่ง โดยยึดถือสุภาษิตที่ว่า "ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน"ซึ่งเป็นหลักการในการทำงาน
  • ความรับผิดชอบ ไก่สดจากฟาร์มต้องปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม เรายินดีรับผิดและยอมรับคำเเนะจากผู้บริโภตตลอดมา
  • ความขยัน อดทน ทำงานอย่างสม่ำเสมอเเละต่อเนื่องกันได้ งานที่มีอุปสรรคเเละปัญหาที่ยุ่งยากเเละซับซ้อน ก็สำเร็จลงได้

            เราจัดการสิ่งตกค้างจากฟาร์ม หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึง  เสียง กลิ่น  หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น มาตลอดตั้งแต่ปี 2535จนถึงวันนี้