โควิด-19ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันต้องปรับตัว การพึ่งพาตนเองให้ได้ จะทำให้อยู่อย่างมีความสุข

รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน 

ไม่ยึดติดกับแบรนด์สินค้าหรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ แต่ต้องทำไปตามความเป็นจริง เพราะทุกอย่างในโลกนี้อาจจะมีการปลอมแปลงได้หมดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ผลิต จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นที่มั่นคง จะช่วยเสริมเติมเต็มชีวิตให้เป็นความสุขที่สมบูรณ์