นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

 

ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเล็กๆบนเกาะสมุย เริ่มกิจการเมื่อปี2535. 

ต่อมาในปี2561ได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท สมุย กรีน ฟาร์มเมอร์ จำกัด.

 

ปลูกผักอินทรีย์